Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Mieszkania Treningowe

Mieszkańcy schronisk w Lubojence i Mariance Rędzińskiej, osoby bezdomne powracające z nieudanej emigracji z Holandii i innych krajów Unii Europejskiej oraz bezdomni uliczni(w ramach first house), którzy przeszli terapię uzależnień, podjęli pracę zarobkową mogą ubiegać się o zamieszkanie w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”. Celem tymczasowego zamieszkania osoby bezdomnej (zarówno kobiet jak i mężczyzn) w zamieszkaniu treningowym jest wzmocnienie, które pomoże stawiać pierwsze kroki na drodze samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Osoby na każdym etapie odbywanego treningu mogą liczyć na realne wsparcie. W 2013 roku Stowarzyszenie utworzyło pierwsze takie mieszkanie i latach kolejnych powstały następne. Obecnie osoby bezdomne korzystają z wsparcia w 4 mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Agape. W ramach wdrożonego Stowarzyszenie nabywa lub wynajmuje od prywatnych właścicieli mieszkania o różnej wielkości (od kawalerki po kilku pokojowe mieszkania), a następnie udostępnia je osobom bezdomnym we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Osoby te muszą spełniać następujące kryteria: znajdują się w kryzysie bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego (wybrane sytuacje wg. typologii ETHOS w szczególności mieszkanie w placówkach dla bezdomnych, bezpośrednie zagrożenie bezdomnością z powodu eksmisji lub zadłużenia), posiadają dochód, co w praktyce oznacza opanowanie choroby alkoholowej. Kryteria te są pochodną zasady przyjętej na początku programu, wedle której mieszkania treningowe adresowane są do osób, które mają realne szanse na uzyskanie w niedalekiej przyszłości mieszkania, w tym własnym staraniem, z zasobów gminy  socjalnego lub komunalnego. Część uczestników programu to osoby, którym odpowiednie komisje już przyznały prawo do lokalu, nie może być ono jednak zrealizowane z powodu szczupłości zasobu i długości kolejki. Mieszkańcy są pod stałą opieką Stowarzyszenia i pracowników socjalnych OPS, w miarę potrzeb prawnika, psychologa/terapeuty, którzy wspierają ich w samodzielnym gospodarowaniu. Po wieloletnim pobycie w placówkach zbiorowego zakwaterowania jest to poważnym wyzwaniem: utrzymywanie czystości, samodzielne dopełnianie obowiązków związanych z pracą, dbałość o zaopatrzenie i posiłki, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, pilnowanie płatności oraz utrzymywanie trzeźwości. Wszyscy mieszkańcy mieszkań treningowych zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obejmującego oprócz standardowych elementów związanych z samodzielnym gospodarowaniem, elementy dodatkowe min. in. utrzymanie abstynencji i nie spożywania alkoholu. Osoby te są również motywowane do uczestnictwa w grupach samopomocowych w których uzyskują wsparcie utrzymaniu trzeźwości. W mieszkaniach treningowych zakwaterowanych jest od dwóch do trzech osób. Jest finansowany ze pozyskanych w formie dofinansowania i własnych Stowarzyszenia.

Regulamin Mieszk trenig

Programy mieszkaniowe w przeciwdziałaniu bezdomności 2017 RPO

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu 2020.Nowy wymiar aktywnej integracji

Scroll Up