Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Strefa B

Strefa B

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” wraz z Partnerem Projektu „PRO-INWEST” s.c. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2022 r. realizuje projekt Strefa B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wsparcie 80 osób w kryzysie bezdomności z terenu miasta Częstochowy i gmin powiatu częstochowskiego, kłobuckiego przebywających w schroniskach i placówkach dla bezdomnych Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”. W ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej uczestnicy projektu uzyskują wsparcie w zakresie: poprawy kondycji zdrowotnej, nabycie wiedzy i nowych kompetencji, poprawy wizerunku, aktywizacji psycho-społecznej i aktywizacji zawodowej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.650.847,20 PLN. W tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.403.220,12 PLN i dotacji celowej z budżetu krajowego 165.084,72 PLN.

W ramach realizowanego projektu zostało zawiązane partnerstwo międzysektorowe na oparte na doświadczeniach merytorycznych partnerów w zakresie integracji społeczno-zawodowej osób pozostających w kryzysie bezdomności.

Dla uczestników projektu jest oferowane wsparcie w formie:

 • wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
 • warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
 • warsztaty komputerowe
 • kursy zawodowe
 • warsztaty rękodzielnicze
 • fizjoterapię
 • indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachungiem
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną
 • usługi fryzjerskie
 • stypendium szkoleniowe

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Bliższe informacje w biurze Stowarzyszenia lub pod adresem: [email protected]

zobacz zapytania ofertowe

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477