Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Statut

Statut

Statut SWP Agape w pliku PDF

 

Uchwała Nr 1
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tekstu statutu po dokonanych zmianach przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”
odbytego w Częstochowie w dniu 27 maja 2019 r.

I. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” uchwala tekst jednolity statutu
z uwzględnieniem ostatniej jego zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany statutu przyjętej w dniu 27 maja 2019 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem osób działających w sferze zadań publicznych, ujętych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/, w szczególności obejmujących zadania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) ochrony i promocji zdrowia;
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
f) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
i) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
l) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
n) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
o) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
p) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z poźn. zm./ oraz postanowień niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa w woj. śląskim.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II
MISJA, CELE, ZADANIA

§ 6

Misja Stowarzyszenia:
„Budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia”.

§ 7

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:
1) Poprawa sytuacji materialno-bytowej rodzin i osób żyjących w ubóstwie.
2) Zmniejszenie zjawiska bezdomności, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych.
3) Zmniejszenie zjawiska bezrobocia.
4) Zmniejszenie zjawiska przemocy w domu i na ulicy.
5) Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną.
6) Promocja idei wolontariatu.
7) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na aktywności jego obywateli.
8) Ochrona praw dzieci i młodzieży.

§ 8

Zadania Stowarzyszenia to:
1) Współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem Rzymsko-Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a także różnymi podmiotami prawnymi i ludźmi dobrej woli.
2) Ochrona praw dzieci i młodzieży, ludzi ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych
oraz dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy.
3) Prowadzenie ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, klubów, świetlic, szkół, poradni, ośrodków terapii, ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych.
4) Prowadzenie centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej.
5) Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi.
6) Organizowanie wycieczek kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży.
7) Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, debat, seminariów naukowych itp.
8) Inicjowanie i rozwijanie życia koleżeńskiego członków i sympatyków Stowarzyszenia.
9) Upowszechnianie idei wolontariatu w społeczeństwie.
10) Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji misji i celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać terenowe jednostki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego zgodnie
z art. 6 i następnymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/Dz. U. z dnia 10 grudnia 2010 r. Nr 234, poz. 1536/.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie nie będzie prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 11

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która w pełni rozumie, akceptuje i utożsamia się z misją i celami Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym nie może być osoba nie posiadająca pełnych zdolności do czynności prawnych
i pozbawiona praw publicznych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub
w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, konferencjach, koncertach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z istniejących form pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach związanych z realizacją misji, celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w zwoływanych przez władze Stowarzyszenia zebraniach,
3) przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) terminowo opłacać składki członkowskie i inne opłaty ustalone przez władze Stowarzyszenia.

§16

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone
w § 15 ust. 1 pkt. 2-5.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§17

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) wydania przez sąd powszechny orzeczenia kary w postaci pozbawienia praw publicznych,
5) zalegania przez okres 6 miesięcy z opłaceniem składek członkowskich.
2. W przypadkach określonych w pkt od 1) do 5) orzeka Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd może zawiesić na pewien czas w prawach członkowskich członka Stowarzyszenia, który nie stosuje się do postanowień statutu. W przypadku członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia może to zrobić jedynie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo minimum
5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Członkowie skreśleni z listy członków Stowarzyszenia lub zawieszeni o decyzji Zarządu zostają powiadomieni pisemnie listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i mają prawo od niej się odwołać za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia stosownego pisma.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi stosowny regulamin.

§19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów.
Wybór władz Stowarzyszenia /Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej/ następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Nie ogranicza się członkom liczby kadencji we władzach Stowarzyszenia.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W uzasadnionych sytuacjach zgromadzeni mogą również uchwalić głosowanie tajne.

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Dokooptować w taki sposób można maksymalnie 2 osoby do Zarządu i 1 osobę do Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków

§21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni nie zawieszeni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej u §19 ust. 3.
2) w drugim terminie, najwcześniej wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później — bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo — wyborcze w terminie określonym w § 19 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane i odbyć się w każdym czasie.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 5 nie zawieszonych członków zwyczajnych.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedłożenia Zarządowi stosownego wniosku.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określenie strategii i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz innych świadczeń, a także ulg i zwolnień w tym zakresie,
6) uchwalenie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 członków, w tym prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów oraz jednego lub dwóch członków zarządu.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co kwartał.

§25

1. Do zakresu działania Zarządu należy :
1) realizacja misji, celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie planów pracy, budżetu,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) powoływanie placówek i zatwierdzanie ich statutów, regulaminów,
5) podejmowanie decyzji w sprawach dot. zatrudnienia pracowników,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających),
11) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
14) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§26

Postępowanie przed Zarządem toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§27

Zarząd może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich,
4) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

§ 28

Walne Zebranie Członków może określić regulamin, w którym zostaną ujęte szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu.
Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, a ponadto jest władzą odrębną od Zarządu – niepodlegającą mu w zakresie wykonywanej kontroli.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, w tym: Przewodniczącego, i jednego lub dwóch członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§30

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmową udzielenia) absolutorium Zarządowi,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może określić regulamin, w którym zostaną ujęte szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

§32

W przypadkach określonych w § 30 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy ze statutowej działalności odpłatnej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłączne na rachunkach bankowych Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazywane na rachunek bankowy.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§35

Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz innych pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa i wiceprezesa lub wiceprezesa i członka zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§36

1. Uchwalenie statutu lub jego nowelizacji oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego nowelizacji oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm./.

Rozdział VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu.

II. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia wpisu w krajowym rejestrze sądowym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Protokolant
Paulina Jesionowska

Przewodniczący
Kazimierz Słobodzian

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477